0 12 min 1 rok

W ostatnim czasie rynki walutowe były bardzo dynamiczne, co z pewnością przyciągnęło uwagę inwestorów na całym świecie. Rynek walutowy, zwany również rynkiem Forex, jest jednym z największych rynków finansowych na świecie i odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce. W naszym artykule skupimy się na analizie działania rynku walutowego oraz czynników wpływających na jego dużą zmienność. Przyjrzymy się również temu, jakie wydarzenia z ostatniego czasu miały największy wpływ na kursy walut oraz jakie są możliwe scenariusze dla notowań walutowych w najbliższych dniach.

Jak działa rynek walutowy?


Rynek walutowy to miejsce, w którym handluje się różnymi walutami. Jest to największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie, a jego codzienny wolumen wynosi ponad 6 bilionów dolarów.

Rynek walutowy jest zdecentralizowany i działa na zasadzie 24-godzinnego handlu na całym świecie. Wymiana walut odbywa się za pośrednictwem brokerów, banków oraz różnych platform handlowych. Wymiana walut może odbywać się w trybie natychmiastowym, tzw. transakcji spot, lub w trybie przyszłym, tzw. transakcji forward.

Ceny walut na rynku walutowym są ustalane na podstawie podaży i popytu, a ich zmienność jest wpływana przez wiele czynników, takich jak polityka monetarna banków centralnych, sytuacja gospodarcza kraju, stopy procentowe, zmienność na rynkach akcji i surowców, wydarzenia polityczne, wojny, pandemie czy też zmiany kursów innych walut.

Handel na rynku walutowym może być zarówno ryzykowny, jak i opłacalny. Wymaga jednak solidnej wiedzy na temat rynku, analizy fundamentalnej i technicznej, a także umiejętności podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

Wykres kursu dolara australijskiego

Wykres kursu dolara australijskiego

Jakie są różnice między analizą fundamentalną i techniczną w handlu walutami?

Analiza fundamentalna i techniczna to dwa główne podejścia do analizy rynku walutowego.

Analiza fundamentalna koncentruje się na badaniu fundamentalnych czynników, takich jak kondycja gospodarcza kraju, polityka monetarna banku centralnego, dane makroekonomiczne, np. inflacja, bezrobocie, wskaźniki wydajności i produkcji przemysłowej oraz wiele innych. Analiza fundamentalna ma na celu zrozumienie podstawowych przyczyn wpływających na wartość danej waluty i dlatego często stosowana jest przez inwestorów, którzy poszukują długoterminowych okazji inwestycyjnych. Jednakże analiza fundamentalna wymaga dużego nakładu czasu i pracy badawczej, co oznacza, że ​​wyniki nie są natychmiastowe.

Analiza techniczna opiera się na badaniu wykresów i wzorców cenowych. Wykorzystuje narzędzia techniczne, takie jak wskaźniki, linie trendu i formacje cenowe do identyfikacji trendów, punktów zwrotnych i okazji do handlu. Analiza techniczna jest bardziej skoncentrowana na krótkoterminowych ruchach cenowych, a wyniki zwykle są dostępne niemal natychmiastowo. Jednak analiza techniczna nie zawsze bierze pod uwagę fundamentalne czynniki wpływające na wartość waluty.

Podsumowując, analiza fundamentalna i techniczna są dwa różne podejścia do handlu walutami. Analiza fundamentalna koncentruje się na badaniu podstawowych czynników wpływających na wartość waluty, podczas gdy analiza techniczna skupia się na wzorcach cenowych i wykorzystuje narzędzia techniczne do identyfikacji trendów i okazji do handlu. W praktyce, inwestorzy często stosują oba podejścia, aby uzyskać bardziej kompletny obraz rynku walutowego.

Analiza zmiennośći kursu dolara australijskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Aby zbadać zmienność kursu dolara australijskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych, należy przeanalizować dane historyczne. Poniżej przedstawiam kilka sposobów na analizę zmienności kursu w tym okresie:

 1. Wykres zmienności: Można stworzyć wykres przedstawiający wartość dolara australijskiego w stosunku do innej waluty (np. dolara amerykańskiego) w ciągu miesiąca marzec w różnych latach. Na wykresie można zaznaczyć maksima i minima, a także średnią wartość kursu. Taki wykres pozwoli na łatwe porównanie, jak zmieniał się kurs w danym okresie.
 2. Analiza procentowa: Można obliczyć procentową zmianę kursu dolara australijskiego w miesiącu marcu dla każdego roku. Następnie można porównać te wartości, aby zobaczyć, które lata miały większą lub mniejszą zmienność.
 3. Analiza stochastyczna: Stochastyczna analiza zmienności kursu dolara australijskiego w miesiącu marcu polega na obliczeniu oscylatora stochastycznego dla danego okresu. Ten oscylator wykorzystuje cenę zamknięcia, maksimum i minimum, aby obliczyć zakres zmienności kursu. Wykres oscylatora stochastycznego pozwala na łatwe określenie, czy rynek jest w stanie przesadzonej sprzedaży lub kupna.
 4. Średnia ruchoma: Można obliczyć średnią ruchomą kursu dolara australijskiego w miesiącu marcu dla różnych okresów (np. 7 dni, 14 dni, 30 dni itp.). Takie obliczenia pozwolą na wykrycie tendencji i określenie, czy kurs był bardziej lub mniej stabilny w różnych okresach.

Podsumowując, analiza zmienności kursu dolara australijskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych wymaga zastosowania różnych metod, aby uzyskać pełny obraz rynku. Ważne jest, aby analizować wiele lat, aby wykryć tendencje i określić, czy rynek jest stabilny czy też zmienia się dynamicznie.

Analiza zmienności kursu dolara australijskiego a zmienność forinta węgierskiego

Analiza zmienności kursu dolara australijskiego i forinta węgierskiego w okresie ostatnich kilku lat pokazuje, że te dwie waluty mają odmienne wzorce zmienności.

W ciągu ostatnich 5 lat, kurs dolara australijskiego wykazywał zmienność na poziomie około 10-15% w stosunku do forinta węgierskiego. W 2018 roku dolar australijski osiągnął szczytowy kurs w stosunku do forinta węgierskiego, notując wzrost o około 20% w ciągu kilku miesięcy. Od tamtego czasu dolar australijski tracił na wartości w stosunku do forinta węgierskiego, a jego kurs wahał się na poziomie 6-10%.

Jednym z czynników wpływających na zmienność kursu dolara australijskiego jest sytuacja na rynku surowców, ponieważ Australia jest jednym z głównych eksporterów surowców, takich jak ruda żelaza, węgiel i gaz ziemny. Z kolei forint węgierski jest wrażliwy na sytuację w gospodarce Unii Europejskiej, ponieważ Węgry są częścią strefy euro.

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na kursy tych walut jest polityka monetarna prowadzona przez banki centralne. Reserve Bank of Australia (RBA) i Magyar Nemzeti Bank (MNB) wprowadzają różne polityki monetarne, co może wpływać na wahania kursu ich walut.

Ogólnie rzecz biorąc, analiza zmienności kursu dolara australijskiego i forinta węgierskiego wskazuje na to, że są to dwie różne waluty, które podlegają wpływowi różnych czynników. Przewidywanie ich przyszłych kursów wymaga uwzględnienia wielu czynników makroekonomicznych i geopolitycznych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara australijskiego w roku 2015?


W roku 2015 kurs dolara australijskiego był wpływany przez wiele czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Kilka wydarzeń miało szczególnie duży wpływ na kurs dolara australijskiego w tym czasie, a niektóre z nich to:

 1. Spadek cen surowców naturalnych: W 2015 roku ceny surowców naturalnych, takich jak ruda żelaza, węgiel, miedź i ropa naftowa, spadły na całym świecie. Australia jest jednym z największych producentów wielu z tych surowców, a spadek ich cen wpłynął negatywnie na australijską gospodarkę. W rezultacie, kurs dolara australijskiego osłabił się, ponieważ spadły prognozy wzrostu gospodarczego i zysków firm z branży wydobywczej.
 2. Polityka monetarna RBA: W 2015 roku RBA utrzymywał stabilną politykę monetarną, jednak w październiku 2015 roku podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych z 2% do 1,5%. Ten ruch miał na celu pobudzenie australijskiej gospodarki i zmniejszenie presji deflacyjnej. Obniżenie stóp procentowych spowodowało osłabienie wartości dolara australijskiego, ponieważ inwestorzy wycofywali swoje fundusze z australijskich depozytów, szukając wyższych stóp procentowych na innych rynkach.
 3. Wzrost stóp procentowych w USA: W 2015 roku Federalna Rezerwa Stanów Zjednoczonych (Fed) zwiększała stopy procentowe w USA, co wpłynęło na wartość dolara amerykańskiego. To z kolei osłabiło kurs dolara australijskiego, ponieważ inwestorzy zaczęli wycofywać swoje fundusze z australijskich inwestycji, szukając wyższych stóp procentowych w USA.
 4. Spadek eksportu do Chin: Chiny są największym partnerem handlowym Australii i spadek ich popytu na australijskie surowce naturalne wpłynął negatywnie na australijską gospodarkę. Spadek eksportu do Chin oznaczał spadek popytu na australijski dolar i osłabienie jego kursu.

Podsumowując, w roku 2015 kurs dolara australijskiego był wpływany przez wiele czynników, w tym spadek cen surowców naturalnych, politykę monetarną RBA, wzrost stóp procentowych w USA i spadek eksportu do Chin.

Przewidywania zmienności kursu dolara australijskiego. Jakie są możliwe scenariusze dla dolara australijskiego?


Przewidywanie zmienności kursu dolara australijskiego zawsze jest związane z pewnym stopniem niepewności, ponieważ kursy walut są bardzo zmiennymi i skomplikowanymi zjawiskami, na które wpływa wiele czynników. Jednakże, można rozważyć kilka możliwych scenariuszy dla dolara australijskiego:

 1. Wzrost kursu: Jeśli australijska gospodarka nadal będzie rozwijać się stabilnie, a RBA (Reserve Bank of Australia) utrzyma swoją politykę monetarną na obecnym poziomie, to możliwe jest, że kurs dolara australijskiego wzrośnie. Ponadto, poprawa nastrojów na rynkach światowych, a zwłaszcza wzrost globalnego popytu na surowce naturalne, takie jak ruda żelaza, miedź i złoto, których Australia jest jednym z największych producentów, może również wpłynąć na wzrost wartości dolara australijskiego.
 2. Spadek kursu: Jeśli australijska gospodarka zostanie dotknięta spadkiem eksportu surowców naturalnych lub globalny klimat inwestycyjny się pogorszy, to kurs dolara australijskiego może spaść. Ponadto, jeśli RBA podniesie stopy procentowe, co może być konieczne w przypadku wzrostu inflacji lub kryzysu na rynkach finansowych, to również może spowodować spadek wartości dolara australijskiego.
 3. Stabilność kursu: Możliwe jest również, że kurs dolara australijskiego pozostanie stabilny w krótkim i średnim okresie, jeśli nie będą miały miejsca żadne znaczące wydarzenia gospodarcze lub polityczne, które wpłyną na kurs. W tym przypadku kurs będzie oscylował wokół swojej wartości długoterminowej, a zmienność będzie niewielka.

Podsumowując, kurs dolara australijskiego jest uzależniony od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza w Australii, polityka monetarna RBA, nastroje na rynkach światowych oraz globalny klimat inwestycyjny. Dlatego też przewidywanie zmienności kursu jest trudne, a najlepiej jest korzystać z wielu różnych źródeł i analiz, aby uzyskać pełny obraz rynku i zmian, jakie w nim zachodzą.