0 12 min 2 lata

W kalendarzu finansowym znajdziesz wszystkie ważne wydarzenia ze świata biznesu i finansów. Na ich podstawie inwestorzy podejmują decyzje biznesowe, które pozwalają im odnieść sukces na rynku.
Takie zdarzenia obejmują na przykład publikację danych ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja czy bezrobocie oraz różne wskaźniki, takie jak ogólny wskaźnik klimatu gospodarczego i wskaźnik menedżerów zakupów (PMI). Kalendarz Ekonomiczny zawiera informacje z krajów europejskich, Azji i Stanów Zjednoczonych, a także z całego świata. Zawiera podstawowe informacje potrzebne do handlu i inwestowania na giełdzie na całym świecie. Sprawdź, na jakie wydarzenia gospodarcze rynek zareaguje w tym tygodniu i przygotuj się na nie za pomocą kalendarza ekonomicznego
.

Handlowcy używają kalendarza finansowego jako narzędzia analizy fundamentalnej

W tej sekcji dowiesz się, jak czytać kalendarz finansowy i jak korzystać z niego w trybie zaawansowanym. Korzystanie z kalendarza wiadomości w celu poprawy wyników handlowych: Zacznij korzystać z kalendarza finansowego, wybierając swoją strefę czasową. W ten sposób publikowane są wiadomości i raporty zgodnie z Twoim czasem lokalnym. Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości z określonego kraju lub z kilku krajów, użyj „Filtrów zaawansowanych”. Tam możesz wybrać kraj, z którego będziesz otrzymywać wiadomości oraz dokładniejszy przedział czasowy.

Aby zobaczyć bardziej szczegółowe informacje o wydarzeniach w kalendarzu finansowym,

Jaki jest cel kalendarza ekonomicznego? Kalendarz ekonomiczny pozwala traderom przewidzieć, jak zmienią się kursy walut w najbliższej przyszłości przed rozpoczęciem handlu na rynku Forex. Jest to kalendarz wiadomości, który pomaga traderom zorientować się w ogólnej sytuacji rynkowej i zobaczyć wszystkie możliwe możliwości handlowe.


Wiele czynników wpływa na rynek Forex,

a wiadomości gospodarcze są jednym z kluczowych. Niektórzy handlowcy handlują głównie podczas publikacji wiadomości ekonomicznych i statystyk, które są bardzo ważne dla rozwoju branży. Jeśli informacje z kalendarza finansowego zostaną poprawnie przeczytane i zrozumiane, inwestorzy mogą uzyskać dodatkowe zyski. Jednak inni spekulanci przyjmują zupełnie inne podejście i nie chcą handlować na rynku Forex po opublikowaniu wiadomości, ponieważ zmienność rynku jest duża i nie można przewidzieć zmian cen rynkowych w takich okresach.


Niezależnie od podejścia, inwestorzy powinni śledzić wszystkie wiadomości i najnowsze statystyki makroekonomiczne, aby odnieść sukces na rynku forex.

Czym jest analiza makroekonomiczna?

Po pierwsze, analiza makroekonomiczna daje nam wyobrażenie, czy planowana inwestycja w określonej branży lub nawet kraju jest opłacalna. Krótko mówiąc, analiza makroekonomiczna pomaga zidentyfikować pewne warunki ekonomiczne i trendy gospodarcze, które obecnie wpływają na rynek. Firmy działają w określonym środowisku. Sytuacja gospodarcza, a nawet polityka wpływają na warunki inwestycyjne i biznesowe wszystkich stron. Dzięki analizie makroekonomicznej inwestor może określić atrakcyjność inwestowania na poszczególnych rynkach finansowych. Analiza opiera się na kilku czynnikach makroekonomicznych.


Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna to metoda szacowania wartości firmy. Za pomocą przeprowadzonych badań można poznać sytuację finansową firmy i realistycznie wycenić akcje. W ostatnim kroku porównuje się wartość otrzymanych akcji z ceną giełdową. Zakup papierów wartościowych danej firmy jest opłacalny, jeśli wartość akcji uzyskana z analizy jest większa niż wartość akcji. Jak wygląda proces badawczy?

Kiedy należy przeprowadzić analizę?

Analizę fundamentalną definiuje się jako rzeczywistą, realną wartość określonego zasobu danej firmy. Jest to jedna z najczęściej wybieranych technik badania kondycji finansowej firmy. Aby je wdrożyć, należy wziąć pod uwagę kilka czynników wpływających na sytuację finansową firmy – rodzaj działalności, konkurencję, środowisko działania, inflację, stopy procentowe czy kursy walut. Można powiedzieć, że w analizie fundamentalnej kluczowa jest ogólna sytuacja gospodarki w każdym momencie.


Analiza sprzedaży

Analiza sprzedaży to czynność, którą każda firma powinna wykonać, aby dowiedzieć się, które czynniki pomagają, a które utrudniają osiągnięcie pożądanych wyników ekonomicznych. Od nich zależy strategia rozwoju firmy, związana z kontrolą finansową. Co to jest analiza sprzedaży? Czy każda firma to robi?
Analiza sprzedaży jest z definicji procesem, który bada wyniki sprzedaży produktu lub usługi wytworzonej przez firmę. Dzieje się to na wielu poziomach. Jedna z nich, która zajmuje się analizą sprzedaży, dotyczy m.in. raporty o nowych klientach pozyskanych przez handlowców, błędach w biznesie jak m.in. błędnie sporządzone faktury lub odniesienia do czynników wpływających na wzrost lub spadek sprzedaży.


Czynniki analizy makroekonomicznej

Jednym z najważniejszych i najważniejszych czynników wykorzystywanych w analizie makroekonomicznej jest tempo wzrostu PKB. Oznacza to poprawę lub pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju. To efekt działalności i tempa rozwoju firm. Istnieje wysoka korelacja między wskaźnikiem PKB a rzeczywistością, jak m.in. płace ludności. Rozwój gospodarczy znajduje odzwierciedlenie we wzroście płac, który z kolei napędza popyt krajowy. Niski wzrost PKB może doprowadzić do recesji gospodarczej, zmniejszenia popytu i pogorszenia otoczenia biznesowego. Zbyt szybki wzrost powoduje, że RPP podnosi stopy procentowe, co utrudnia uzyskanie kredytu. Bardzo ważny jest również poziom deficytu budżetu państwa. Deficyt budżetowy to rzeczywista różnica między dochodami a wydatkami w danym roku podatkowym.
Nadmierne wydatki budżetowe zwiększają potrzeby pożyczkowe państwa. Wzrost popytu na pieniądz powoduje umocnienie stóp procentowych. Wysokie stopy procentowe zmniejszają zainteresowanie inwestycyjne prywatnych firm. Efektem deficytu budżetowego jest wzrost presji inflacyjnej w gospodarce oraz spadek możliwości wzrostu gospodarczego.


Innym czynnikiem, który brali pod uwagę analitycy,

jest poziom podwyżek cen. Rosnąca inflacja to jedno z najbardziej negatywnych zjawisk w gospodarce. Zmniejsza to realne dochody firm, a także ludności. Prowadzi to do wzrostu kosztu kapitału. Wszystko to sprawia, że ​​inwestorzy niechętnie inwestują. Niska inflacja jest bardzo pożądana w regionie gospodarczym. Tego oczekują zarówno firmy, jak i konsumenci. W takim przypadku spadek stóp procentowych zwykle prowadzi do wzrostu zadłużenia. Bardzo niska, prawie zerowa inflacja stwarza ryzyko deflacji.


Stopy procentowe Banku Centralnego

mają również duże znaczenie w analizie makroekonomicznej. Poziom stóp procentowych wpływa na cenę pieniądza na rynku. Wzrost stopy RPP będzie miał negatywny wpływ na koszty kredytu bankowego i tym samym pogorszy sytuację firm. Wzrost stóp procentowych prowadzi do umocnienia złotego.


Kolejnym istotnym czynnikiem jest zadłużenie finansów państwa

Obejmuje to poziom długu Skarbu Państwa, dług komunalny oraz dług Państwowej Służby Emerytalnej. Jednym ze sposobów na pozyskanie środków na spłatę tego długu jest emisja dłużnych papierów wartościowych, takich jak obligacje. Banki kupują je ze względu na niskie ryzyko inwestycyjne. Poziom długu publicznego wpływa również na rating światowych agencji ratingowych

Wskaźniki ekonomiczne to zbiór danych, wartości i informacji, które pomagają uzyskać wskaźniki do analizy gospodarki niektórych sektorów kraju. Mogą służyć do podejmowania przyszłych decyzji i przewidywania zachowania gospodarki.


Wskaźniki finansowe: przykłady

Podstawowe wskaźniki finansowe można podzielić na trzy typy:
Wskaźniki finansowe: jest to rodzaj wskaźnika, który następuje po zdarzeniu. Jego znaczenie polega na możliwości potwierdzenia obecności wzorca. Bezrobocie – Gdy stopa bezrobocia rośnie, jest to znak, że gospodarka jest na złym torze.


Losowy wskaźnik ekonomiczny: Wskaźniki te występują jednocześnie z warunkami ekonomicznymi, które testują. Nie przewidują przyszłych wydarzeń i zmieniają się w czasie wraz z gospodarką lub giełdą. Przykłady: Produkt krajowy brutto i procent dochodu osobistego. Zaawansowany wskaźnik ekonomiczny: Ten typ wskaźnika pokazuje przyszłe wydarzenia. Weźmy na przykład żółte światło drogowe, które sygnalizuje czerwone światło. W świecie gospodarczym wskaźniki te działają w ten sam sposób, ale nie są tak dokładne.


Nowe budownictwo, stopy procentowe, średnie bezrobocie, podaż pieniądza i ceny akcji to wiodące wskaźniki. Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne
Oto podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:


Produkt krajowy brutto

PKB w zasadzie mierzy gospodarkę kraju. Oznacza ilość towarów i usług wyprodukowanych w kraju. Jako analizę podaje wynik wzrostu gospodarczego kraju. Pozwala dokonać porównań z innymi krajami, zidentyfikować ewentualne problemy; Na przykład wzrost nie był zgodny z oczekiwaniami, więc możesz postawić diagnozę i zaplanować, jak poprawić.


PKB można również wykorzystać do analizy sektorów gospodarki, które przynoszą większe lub mniejsze dochody i tym samym identyfikować słabości gospodarcze, tj. w które sektory warto inwestować.

Kurs

To jeden z najbardziej znanych wskaźników. Odsetki to najwyższa kwota, jaką dana osoba musi zapłacić, aby uzyskać pożyczkę. Przy ustalaniu stopy procentowej brane są pod uwagę różne zmienne ekonomiczne tworzone przez dany kraj. Na przykład, jeśli kraj ma mniej gwarancji finansowych, stopy procentowe są wyższe.


Stopa bezrobocia

Kod opisuje liczbę bezrobotnych, poszukujących pracy i pracujących. To bardzo ważny czynnik dla kraju, bo jeśli wskaźnik jest wysoki, to znaczy, że gospodarka ma kłopoty, jeśli jest niski, to gospodarka rośnie.


Inflacja

Wskaźnik ten odzwierciedla stały wzrost cen w kraju, można sklasyfikować trzy rodzaje inflacji:

Postinflacja

Występuje, gdy popyt przewyższa podaż.


Inflacja kosztów

Występuje, gdy nakłady wymagane do produkcji dóbr i usług są duże, a koszty produkcji są przerzucane na konsumenta.


Inercja inercyjna

Wynika to z psychologicznych skutków trendów inflacyjnych w poprzednich okresach.
Istnieje również deflacja, która jest przeciwieństwem inflacji.


Bilans Płatniczy

Jest to zapis płatności wszystkich transakcji, które pewien kraj dokonał ze światem zewnętrznym, pokazuje dochody i wydatki określonego kraju w określonym okresie. Przepływy te nie muszą mieć charakteru finansowego, mogą pochodzić z zakupu lub sprzedaży towarów i usług, pożyczek, inwestycji i nie tylko.

Wnioski

Istnieje wiele wskaźników ekonomicznych, każdy kraj uważa jeden lub drugi za ważniejszy, ale ogólnie te wymienione powyżej są najbardziej znane. Wskaźniki te dają nam dobre wyobrażenie o gospodarce, są chlebem powszednim giełdy i wiadomościami z każdego kraju. Zostaw komentarz, jeśli chcesz wiedzieć więcej.