0 3 min 1 rok

Kiedy ktoś umiera, spadkobiercy mają trzy możliwości. Mogą przyjąć spadek, przyjąć go tylko jako część swojego majątku netto lub zrzec się go. W tym ostatnim przypadku część przekazanego spadku jest dzielona między innych spadkobierców lub zwracana jego zstępnym. Podsumowanie: Po co oddawać swoją własność? Kto może wydziedziczyć? Kiedy należy zrzec się spadku? Co dzieje się ze spadkobiercą, który się zrzeka? Po co rezygnować z nieruchomości? Przyjęcie spadku umożliwia spadkobiercom otrzymanie majątku po zmarłym. Zamiast tego są zobowiązani do spłacenia wszystkich swoich długów, każdy do wysokości spadku. A jeśli spadek nie wystarczy, muszą zaangażować środki osobiste, aby spłacić długi. Aby zmniejszyć to ryzyko, spadkobiercy mogą otrzymać spadek do wartości netto. W konsekwencji, jeśli długi spadkodawcy okażą się większe niż spadek, nie musi on ich spłacać z własnych środków. Są oni zobowiązani do ich zapłaty tylko do wysokości wartości odebranego towaru. Inne rozwiązanie: spadkobiercy mogą wydziedziczyć. W takim przypadku nic nie otrzymują, ale nie muszą spłacać długów zmarłego. Jeżeli spadek jest korzystny, spadkobierca może przekazać swoją część spadku innym spadkobiercom lub pozwolić, aby zamiast tego dziedziczyły jego dzieci. Kto może wydziedziczyć? Wszyscy spadkobiercy mogą zrzec się części spadku, którą ustawa im przypisuje. Każdy ma wolny wybór, a pozostali spadkobiercy nie mają nic do powiedzenia. Na przykład, jeśli zmarły ma troje dzieci, jedno może otrzymać przypadającą im część spadku, drugie może otrzymać do wysokości majątku netto, a trzecie może zostać pomniejszone. Zrzeczenie się jest niepodzielne: następca tronu nie może przyjąć części spadku i zrzec się reszty. Jeśli jednak książę koronny jest jednocześnie zapisobiercą (odbiorcą testamentu sporządzonego przez księcia koronnego), może przyjąć testament i zrzec się swojej części spadku lub odwrotnie. Beneficjenci generalni i zapisobiercy generalni wymienieni w testamencie mają taki sam status jak spadkobiercy. W zakresie, w jakim są zobowiązani do spłaty długów zmarłego, mogą przyjąć testament, przyjąć tylko kwotę majątku netto lub zrzec się go. Z drugiej strony spadkodawca nie jest zobowiązany do spłaty długów spadkodawcy, może jedynie przyjąć lub odrzucić jego testament (co w praktyce zdarza się dość