0 10 min 12 miesięcy

W minionym tygodniu rynek finansowy był pełen niespodzianek, z czego największą było nagłe umocnienie się dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut. Dlatego też, dzisiaj skupimy się na analizie zmienności kursu dolara amerykańskiego i jakie czynniki wpłynęły na ten nagły wzrost. Kurs dolara amerykańskiego jest jednym z najważniejszych wskaźników globalnej gospodarki, a jego zmienność ma wpływ na cały rynek finansowy.

Jak się tworzy pary walutowe?

Pary walutowe na rynku forex tworzone są poprzez zestawienie dwóch walut i określenie relacji między nimi. Każda para walutowa składa się z dwóch walut: waluty bazowej i waluty kwotowanej. Waluta bazowa to pierwsza waluta w parze, a waluta kwotowana to druga waluta. Wartość pary walutowej określana jest w jednostkach waluty kwotowanej potrzebnych do kupienia jednostki waluty bazowej.

Na przykład, w przypadku pary EUR/USD, euro jest walutą bazową, a dolar amerykański jest walutą kwotowaną. Oznacza to, że cena tej pary wyraża wartość jednego euro w dolarach amerykańskich. Inne przykłady par walutowych to USD/JPY, GBP/USD, czy AUD/CAD.

Wykres kursu franka

Aktualny wykres franka szwajcarskiego

Jakie są koszty związane z handlem walutami?

Handel walutami wiąże się z różnymi kosztami, które mogą wpłynąć na wyniki inwestycyjne. Poniżej przedstawiam kilka podstawowych kosztów, które należy uwzględnić w czasie handlu walutami:

  1. Spread: Spread to różnica między ceną kupna i sprzedaży pary walutowej. Jest to podstawowa prowizja, którą pobiera broker. Im mniejszy spread, tym lepiej dla inwestora.
  2. Prowizja: Niektórzy brokerzy pobierają prowizję za transakcje. Prowizja może być stała lub procentowa i może się różnić w zależności od wielkości transakcji.
  3. Swap: Swap to koszt przeniesienia pozycji na kolejny dzień. Swap zależy od różnicy między oprocentowaniem walut w parze i może być dodatni lub ujemny w zależności od kierunku handlu.
  4. Slippage: Slippage to różnica między ceną, po której chcemy dokonać transakcji, a ceną, po której transakcja jest realizowana. Jest to wynik zmienności rynku i może wpłynąć na wyniki inwestycyjne.
  5. Inne koszty: Inne koszty mogą obejmować opłaty za wypłatę środków, prowizję od depozytu, opłaty za nieaktywność konta, a także opłaty za korzystanie z platformy handlowej.

Warto dokładnie zbadać koszty u różnych brokerów przed podjęciem decyzji o handlu walutami. Dobre zrozumienie kosztów pozwoli na lepsze zarządzanie ryzykiem i osiągnięcie lepszych wyników inwestycyjnych.

Analiza zmiennośći kursu franka w miesiącu marcu w latach ubiegłych

W miesiącu marcu w latach ubiegłych, kurs franka szwajcarskiego wykazywał zróżnicowaną zmienność w zależności od roku. Przyjrzyjmy się kilku ostatnim lataom.

W marcu 2022 roku kurs franka szwajcarskiego do polskiego złotego zmieniał się w granicach 3,94 – 3,97 zł. W pierwszej połowie miesiąca obserwowano umiarkowane spadki kursu, natomiast w drugiej połowie kurs powrócił do poziomu sprzed spadków.

W marcu 2021 roku kurs franka szwajcarskiego do polskiego złotego oscylował wokół poziomu 4,10 – 4,15 zł. Na początku miesiąca kurs robił wrażenie rosnącego, jednak w drugiej połowie marcu zaobserwowano wyraźny spadek kursu.

W marcu 2020 roku kurs franka szwajcarskiego do polskiego złotego wykazywał dużą zmienność, w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Kurs franka oscylował w granicach 4,20 – 4,60 zł, co oznaczało wyraźne wahania kursu. W pierwszej połowie miesiąca kurs franka zaczął wyraźnie rosnąć, aby w drugiej połowie miesiąca osiągnąć szczytowy poziom.

Podsumowując, marzec w ostatnich latach był miesiącem zróżnicowanej zmienności kursu franka szwajcarskiego do polskiego złotego, a wpływ na to miały różne czynniki, w tym sytuacja na rynkach globalnych, wydarzenia polityczne czy ekonomiczne.

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego a zmienność dolara nowozelandzkiego

W celu analizy zmienności kursu franka szwajcarskiego (CHF) w stosunku do dolara nowozelandzkiego (NZD) należy zwrócić uwagę na kilka czynników.

Po pierwsze, należy przeanalizować sytuację gospodarczą obu krajów. Szwajcaria jest jednym z najbogatszych krajów na świecie, z silną gospodarką opartą na usługach finansowych, turystyce i produkcji precyzyjnych narzędzi. Z kolei Nowa Zelandia jest krajem rolniczym, z silnym sektorem hodowlanym i turystycznym.

Po drugie, należy wziąć pod uwagę politykę monetarną obu krajów i reakcje ich banków centralnych na zmiany gospodarcze i polityczne. Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) ma na celu utrzymywanie stabilności cen i interweniuje na rynku walutowym, gdy kurs CHF jest zbyt wysoki lub zbyt niski. Z kolei Rezerwa Banku Nowej Zelandii (RBNZ) kontroluje inflację i podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych.

W ostatnich latach kurs CHF/NZD charakteryzował się dość dużą zmiennością. W ciągu ostatniego roku (od kwietnia 2022 do kwietnia 2023) kurs oscylował wokół poziomu 1,40, z niewielkimi wahaniem. Jednakże, w ciągu ostatnich pięciu lat kurs ten osiągnął różne poziomy, osiągając szczyt na poziomie około 1,68 w styczniu 2018 roku, a następnie spadając do poziomu około 1,22 w marcu 2020 roku pod wpływem pandemii COVID-19.

Przyglądając się bliżej wykresowi kursu CHF/NZD, można zauważyć, że w okresie zwiększonej niepewności na rynkach finansowych kurs CHF/NZD wzrastał, a w okresie spadkowej zmienności na rynku, kurs ten malał. Warto również zwrócić uwagę na wpływ decyzji banków centralnych na kurs pary walutowej – na przykład decyzja SNB o rezygnacji z ustalenia kursu minimalnego CHF/EUR w 2015 roku spowodowała gwałtowny wzrost wartości CHF w stosunku do wielu innych walut, w tym również do NZD.

Podsumowując, kurs CHF/NZD charakteryzuje się dość dużą zmiennością, która zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza, polityka monetarna i decyzje banków centralnych. Ważne jest, aby inwestorzy śledzili te czynniki i podejmów

Jakie wydarzenia historyczne miały największy wpływ na notowania i wahania kursu franka?

Historia szwajcarskiego franka to historia stabilności i niezależności, a także licznych wydarzeń, które wpłynęły na jego notowania i wahania kursów. Oto kilka najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na kurs franka w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat:

  1. Porzucenie sztywnego kursu wymiany franka z euro przez Szwajcarię w 2015 roku – spowodowało to gwałtowny wzrost kursu franka i problemy dla firm szwajcarskich związanych z eksportem.
  2. Kryzys finansowy w 2008 roku – początkowo frank reagował na kryzys finansowy jako bezpieczna przystań dla inwestorów, ale później jego wartość spadła, gdy Szwajcaria wprowadziła politykę luzowania ilościowego.
  3. Referendum dotyczące inicjatywy „Swiss Gold” w 2014 roku – inicjatywa ta miała na celu zwiększenie rezerw złota Szwajcarii, co mogło mieć wpływ na kurs franka, ale została odrzucona przez szwajcarskie władze.
  4. Kryzys w Europie w latach 2010-2012 – problemy związane z kryzysem w strefie euro wpłynęły na kurs franka, który stał się popularną alternatywą dla euro.
  5. Wprowadzenie euro w 1999 roku – wprowadzenie euro spowodowało spadek wartości franka, ponieważ Szwajcaria nie była częścią strefy euro.

Warto jednak zauważyć, że nie tylko wydarzenia historyczne wpłynęły na kurs franka. Wiele czynników, takich jak polityka banku centralnego, dane makroekonomiczne, nastroje inwestorów czy też geopolityka, ma wpływ na jego notowania i wahania kursów.

Co może wydarzyć się z kursem franka w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Przewidywanie przyszłych ruchów kursów walutowych jest trudne i zależy od wielu czynników, w tym od zmian w gospodarce światowej, polityce monetarnej banków centralnych, zmianach w handlu międzynarodowym i geopolityce.

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na kurs franka szwajcarskiego jest polityka Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) i jego decyzje dotyczące stóp procentowych. Ostatnio SNB utrzymuje niskie stopy procentowe, aby osłabić franka i zachęcić do inwestycji zagranicznych. Jednakże, jeśli SNB zdecyduje się podwyższyć stopy procentowe, to może to doprowadzić do wzrostu wartości franka.

Innym czynnikiem wpływającym na kurs franka może być sytuacja na rynkach finansowych. Jeśli rynek akcji będzie się pogarszał, to inwestorzy mogą zacząć szukać bezpiecznej przystani, jaką często jest frank szwajcarski, co prowadzi do wzrostu jego wartości.

Ostatecznie, należy pamiętać, że zmienność na rynkach finansowych jest trudna do przewidzenia i może pojawić się niespodziewanie w wyniku nagłych wydarzeń. W związku z tym, inwestorzy powinni monitorować wiadomości i wydarzenia związane z gospodarką światową oraz polityką banków centralnych i przede wszystkim korzystać z dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.