0 9 min 2 lata

Czym jest kalendarz ekonomiczny?


Kalendarz ekonomiczny odnosi się do zaplanowanych dat ważnych publikacji lub wydarzeń, które mogą wpływać na ruch cenowy pojedynczego papieru wartościowego lub rynku jako całości. Inwestorzy i handlowcy używają kalendarza finansowego do planowania transakcji i realokacji portfela, zwracając uwagę na wykresy i wskaźniki, które mogą wynikać z tych wydarzeń lub być pod ich wpływem. Kalendarz finansowy różnych krajów jest bezpłatnie dostępny na wielu portalach finansowych i rynkowych.


Zrozumienie kalendarza ekonomicznego

Kalendarze ekonomiczne zwykle skupiają się na czasowych publikacjach raportów ekonomicznych dla konkretnego kraju. Przykłady wydarzeń z kalendarza ekonomicznego obejmują cotygodniowe raporty o bezrobociu, nowe raporty o budowie mieszkań, planowane zmiany stóp procentowych lub sygnały stóp procentowych, regularne raporty Rezerwy Federalnej lub innych banków centralnych oraz badania gospodarcze niektórych rynków itp.


Handlowcy i inwestorzy polegają na kalendarzu finansowym, aby uzyskać informacje i możliwości handlowe. Traderzy często wchodzą lub opuszczają pozycje w odpowiedzi na ogłoszenie wydarzenia lub dużej transakcji, która często poprzedza zamierzone ogłoszenie. Poruszanie się po kalendarzu finansowym

Kalendarze finansowe są dostępne bezpłatnie na stronach finansowych i finansowych. Jednak te kalendarze różnią się w zależności od witryny. Chociaż są one nazywane „kalendarzami finansowymi”, rzeczywiste wykazy w kalendarzu zależą od przeznaczenia witryny i wydarzeń, którymi mogą być zainteresowani odwiedzający witrynę.


Na przykład kalendarz ekonomiczny wielu stron internetowych zawiera tylko wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ wydarzenia te mają duży wpływ na rynek. W innych witrynach użytkownicy mogą tworzyć własne kalendarze finansowe, używając filtrów do pokazywania lub ukrywania wydarzeń.
Chociaż te bezpłatne kalendarze mogą być przydatnym punktem wyjścia, większość traderów dostosuje swój kalendarz w oparciu o typy transakcji, których chcą oraz klasy aktywów i regiony, do których są przyzwyczajeni. Ponadto spersonalizowany kalendarz ekonomiczny nie powinien ograniczać się do publikacji rządowych i banków centralnych.


Na przykład przedsiębiorca może utworzyć kalendarz finansowy najważniejszych emisji z regionów produkujących ropę, biorąc pod uwagę tygodniowy raport amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej na temat stanu ropy naftowej i kwartalne daty składania wniosków przez firmy naftowe, które śledzi. . W ten sposób kalendarz finansowy staje się konfigurowalnym narzędziem handlowym jako ostrzeżeniem wskaźnikowym.


Co to jest kalendarz finansowy Forex?

Kalendarz ekonomiczny Forex zasadniczo zawiera te same wydarzenia i publikacje, co kalendarze ekonomiczne giełdowe, z dodatkiem wydarzeń krajowych i publikacji par handlowych.


Jak działa kalendarz finansowy?

Kalendarz finansowy wyświetla zaplanowane wydarzenia, komunikaty prasowe i inne regularnie publikowane informacje, które mają wpływ na handel i inwestowanie.


Czy wskaźniki ekonomiczne są publikowane kwartalnie?

Niektóre wskaźniki ekonomiczne są publikowane kwartalnie, inne są raportami miesięcznymi. Na przykład Bureau of Labor Statistics publikuje miesięczne dane dotyczące zatrudnienia; Produkt krajowy brutto jest publikowany co miesiąc z szacunkami kwartalnymi.

Czym jest makroekonomia?

Makroekonomia jest gałęzią ekonomii, która bada, jak zachowuje się ogólna gospodarka — rynki, przedsiębiorstwa, konsumenci i rządy. Makroekonomia zajmuje się ogólnymi zjawiskami gospodarczymi, takimi jak inflacja, poziom cen, wzrost gospodarczy, dochód narodowy, produkt krajowy brutto (PKB) oraz zmiany bezrobocia.


Niektóre z najważniejszych pytań makroekonomicznych to: Co powoduje bezrobocie? Co powoduje inflację? Co tworzy lub stymuluje wzrost gospodarczy? Makroekonomia próbuje zmierzyć, jak dobrze radzi sobie gospodarka, zrozumieć, jakie siły ją napędzają i przewidzieć, jak wydajność może się poprawić


Zrozumienie makroekonomii

Jak sugeruje termin, makroekonomia jest dziedziną studiów, która analizuje gospodarkę z szerokiej perspektywy. Obejmuje to między innymi spojrzenie na bezrobocie, PKB i inflację. Ponadto makroekonomiści opracowują modele wyjaśniające relacje między tymi czynnikami.


Jednostki administracji publicznej wykorzystują te modele i przygotowane przez nie prognozy do projektowania i oceny polityki gospodarczej, monetarnej i fiskalnej. Firmy wykorzystują te modele do opracowywania strategii na rynkach krajowych i globalnych, a inwestorzy wykorzystują je do przewidywania i planowania ruchów różnych klas aktywów.


Przy odpowiednim zastosowaniu teorie ekonomiczne mogą wyjaśniać, jak działają gospodarki i długofalowe konsekwencje poszczególnych polityk i decyzji. Teoria makroekonomiczna może również pomóc poszczególnym firmom i inwestorom w podejmowaniu lepszych decyzji dzięki lepszemu zrozumieniu wpływu ogólnych trendów i polityk gospodarczych na ich własne branże.


Historia makroekonomii

Chociaż termin „makroekonomia” nie jest tak stary (pochodzi z lat czterdziestych XX wieku), wiele podstawowych pojęć makroekonomii było studiowanych znacznie dłużej. Kwestie takie jak bezrobocie, ceny, wzrost gospodarczy i handel zajmowały ekonomistów od czasu założenia tej dyscypliny w XVIII wieku. Elementy wcześniejszych prac Adama Smitha i Johna Stuarta Milla dotyczyły tematów obecnie uważanych za domenę makroekonomii.


W swojej obecnej formie makroekonomia jest często definiowana jako rozpoczynająca się od Johna Maynarda Keynesa i jego książki The General Theory of Employment, Interest and Money w 1936 roku. Keynes wyjaśnił skutki Wielkiego Kryzysu, kiedy towary nie sprzedawały się, a pracownicy byli bezrobotni.
Zanim teoria keynesowska stała się popularna, ekonomiści na ogół nie rozróżniali mikroekonomii i makroekonomii. Stwierdzono, że te same mikroekonomiczne prawa podaży i popytu, które działają na poszczególnych rynkach towarowych, działają z poszczególnymi rynkami, aby doprowadzić gospodarkę do ogólnej równowagi, jak opisał Leon Walras.


Ekonomiści tacy jak Knut Wicksell, Irving Fisher i Ludwig von Mises wyjaśnili związek między rynkami towarowymi a kluczowymi zmiennymi finansowymi, takimi jak poziom cen i stopy procentowe, ze względu na wyjątkową rolę pieniądza w wymianie gospodarczej.


Makroekonomia i mikroekonomia

Makroekonomia różni się od mikroekonomii, która skupia się na mniejszych czynnikach wpływających na wybory osób i firm. Czynniki badane zarówno w mikro, jak i makroekonomii mają tendencję do wzajemnego oddziaływania.


Główna różnica między mikroekonomią a makroekonomią polega na tym, że agregaty makroekonomiczne mogą czasami zachowywać się bardzo różnie lub nawet przeciwnie do podobnych zmiennych mikroekonomicznych. Na przykład Keynes odniósł się do tak zwanego doksu oszczędnościowego, zgodnie z którym ludzie gromadzą pieniądze na tworzenie (mikro)bogactwa. Jeśli jednak wszyscy natychmiast spróbują zwiększyć swoje oszczędności, może to spowolnić gospodarkę i zmniejszyć ogólny (makro) bogactwo. Dzieje się tak, ponieważ koszty spadną, co wpłynie na dochody firmy i obniży płace pracowników.


Jednocześnie mikroekonomia bada trendy ekonomiczne, które mogą wystąpić, gdy jednostki dokonują określonych wyborów. Ludzie zwykle dzielą się na podgrupy, takie jak kupujący, sprzedający i właściciele firm. Aktorzy ci współpracują ze sobą zgodnie z prawami podaży i popytu na zasoby, wykorzystując pieniądze i odsetki jako mechanizmy ustalania cen w celu koordynacji.


Granice makroekonomii


Ważne jest również zrozumienie granic teorii ekonomii. Teorie są często tworzone w próżni, pozbawione rzeczywistych szczegółów, takich jak opodatkowanie, regulacje i koszty transakcji. Rzeczywisty świat jest również bardzo złożony i obejmuje kwestie preferencji społecznych i sumienia, których nie można analizować matematycznie.


Nawet w ramach teorii ekonomii ważne i korzystne jest monitorowanie ważnych wskaźników makroekonomicznych, takich jak PKB, inflacja i bezrobocie. Dzieje się tak, ponieważ warunki działania firm mają istotny wpływ na wyniki firm, a tym samym na akcje.