0 16 min 11 miesięcy

Rynek walut, jako niezwykle dynamiczna i zmienna część globalnej gospodarki, wciąż przyciąga uwagę zarówno profesjonalistów finansowych, jak i zwykłych inwestorów. Kursy walut podlegają nieustannym zmianom, zależnym od wielu czynników, w tym danych ekonomicznych, polityki monetarnej, wydarzeń geopolitycznych i nastrojów rynkowych. W dniu 7 sierpnia bieżącego roku, szczególna uwaga skupi się na kursie funta brytyjskiego (GBP), jednej z ważniejszych walut na światowym rynku finansowym.

Brytyjski funt to waluta o długiej historii, a jego wartość jest śledzona przez inwestorów na całym świecie. W dniu 7 sierpnia, rynek walut może doświadczyć znaczących ruchów kursu funta brytyjskiego, a my postaramy się przewidzieć, jakie prognozy dotyczące zmienności tej waluty na najbliższy tydzień handlowy.

W niniejszym artykule dokładnie przeanalizujemy prognozy dotyczące zmienności kursu funta brytyjskiego, uwzględniając kluczowe wydarzenia makroekonomiczne, publikacje danych, decyzje banku centralnego oraz wydarzenia geopolityczne, które mogą wpłynąć na notowania tej waluty. Skupimy się na najbliższym tygodniu handlowym, aby dostarczyć czytelnikom aktualnych informacji i perspektyw na temat przyszłych zmian w wartości funta.

Zapraszamy do dalszej lektury, aby dowiedzieć się, jakie są prognozy dotyczące zmienności kursu funta brytyjskiego na nadchodzący tydzień, jakie czynniki wpłyną na te prognozy, a także jakie mogą być potencjalne skutki dla inwestorów i przedsiębiorstw działających na rynku walut. Z naszą analizą, będziecie Państwo lepiej przygotowani do podejmowania decyzji inwestycyjnych związanych z funtem brytyjskim w tym kluczowym okresie.

Jakie są najważniejsze pary walutowe i jakie są ich cechy?

Najważniejsze pary walutowe, nazywane również głównymi parami walutowymi (majors), to te, które składają się z najważniejszych światowych walut, używanych na największych rynkach finansowych. Są to pary, w których jeden z walut to dolar amerykański (USD), a drugi to waluta jednego z najważniejszych gospodarczo krajów świata. Poniżej wymieniam najważniejsze pary walutowe i ich główne cechy:

 1. EUR/USD (euro do dolar amerykański):
  • Jest to najważniejsza para walutowa na świecie.
  • Obejmuje dwie największe gospodarki na świecie: strefę euro i USA.
  • Jest bardzo płynna i podatna na wpływ danych ekonomicznych, polityki monetarnej ECB i FED, a także wydarzeń geopolitycznych.
 2. USD/JPY (dolar amerykański do jen japoński):
  • Jest to para łącząca dolar amerykański z jenem, walutą Japonii.
  • Japonia to jedna z największych gospodarek na świecie, a dolar amerykański to główna waluta rezerwowa.
  • Para ta jest uważana za wskaźnik sentymentu na rynku, gdzie wzrost pary oznacza zazwyczaj apetyt na ryzyko, a spadek – poszukiwanie bezpiecznych aktywów.
 3. GBP/USD (funt brytyjski do dolar amerykański):
  • Jest to para walutowa, która łączy funta brytyjskiego z dolarem amerykańskim.
  • Wpływ na wartość tej pary ma wiele czynników, w tym polityka Banku Anglii, dane ekonomiczne z Wielkiej Brytanii i wydarzenia związane z brexitem.
 4. USD/CHF (dolar amerykański do franka szwajcarskiego):
  • Para ta łączy dolara amerykańskiego z frankiem szwajcarskim, walutą uznawaną za aktywo bezpieczne.
  • Frank szwajcarski jest często wykorzystywany jako aktywo do zabezpieczania portfeli inwestycyjnych w okresach niepewności.
 5. USD/CAD (dolar amerykański do dolara kanadyjskiego):
  • Para ta łączy dolar amerykański z dolarem kanadyjskim, a Kanada jest jednym z głównych eksporterów surowców na świecie.
  • Wartość tej pary jest często uzależniona od cen ropy naftowej i innych surowców.

Wszystkie te pary walutowe charakteryzują się wysoką płynnością, co oznacza, że łatwość z jaką można je kupować i sprzedawać na rynku. Są również ważnymi wskaźnikami nastrojów na rynkach finansowych i często są przedmiotem analizy inwestorów i spekulantów. Inwestorzy powinni być świadomi, że handel na rynku Forex (Foreign Exchange) może być ryzykowny i wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Jakie są najważniejsze narzędzia i wskaźniki w analizie technicznej na rynku walutowym?


Analiza techniczna to jedna z dwóch głównych metod analizy rynku, obok analizy fundamentalnej. W analizie technicznej wykorzystuje się historyczne dane cenowe i wolumenu w celu prognozowania przyszłego ruchu cen. Istnieje wiele narzędzi i wskaźników w analizie technicznej na rynku walutowym, które pomagają inwestorom zrozumieć trendy, określać poziomy wsparcia i oporu oraz podejmować decyzje inwestycyjne. Oto najważniejsze z nich:

 1. Wykresy cenowe: Wykresy, takie jak wykresy liniowe, wykresy słupkowe i wykresy świecowe, są podstawowym narzędziem analizy technicznej. Pozwalają przedstawiać historyczne zmiany cen w formie graficznej i są niezbędne do identyfikowania wzorców i trendów.
 2. Linie trendu: Linie trendu to linie, które łączą kolejne szczyty lub dołki na wykresie. Pomagają zidentyfikować kierunek trendu rynku i określić jego siłę.
 3. Poziomy wsparcia i oporu: Poziomy wsparcia to poziomy cen, poniżej których można spodziewać się wzrostu popytu na daną walutę. Poziomy oporu to poziomy cen, powyżej których można spodziewać się wzrostu podaży. Identyfikacja tych poziomów pomaga określić, gdzie mogą wystąpić zmiany w trendzie.
 4. Wskaźniki trendu: Wskaźniki trendu, takie jak średnie kroczące (moving averages), pomagają wygładzić zmienność cen i zidentyfikować kierunek trendu rynku.
 5. Wskaźniki momentum: Wskaźniki momentum, takie jak oscylatory stochastyczne i wskaźniki siły względnej (RSI), pozwalają określić siłę ruchu cen i zidentyfikować obszary przekupienia lub prze sprzedania rynku.
 6. Formacje świecowe: Formacje świecowe, takie jak młotki, gwiazdy poranne i wieczorne, są używane do prognozowania zwrotów cen na podstawie charakterystycznych wzorców na wykresach świecowych.
 7. Fibonacciego retracement: Narzędzie Fibonacciego, oparte na liczbach Fibonacciego, pomaga określić potencjalne poziomy wsparcia i oporu na wykresie cenowym.
 8. Analiza interwałów czasowych: Analiza interwałów czasowych polega na analizie wykresów na różnych okresach czasowych, co pozwala uzyskać szerszą perspektywę na ruch cen.

Te narzędzia i wskaźniki stanowią fundament analizy technicznej na rynku walutowym. Inwestorzy korzystają z nich w różnych kombinacjach, aby dokładniej prognozować ruchy cen i podejmować informowane decyzje inwestycyjne. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że żadna metoda analizy nie gwarantuje pewnych zysków, a rynek zawsze niesie ryzyko straty.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Zachowanie kursu funta brytyjskiego (GBP) w pierwszych kwartałach różni się w zależności od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza, polityka monetarna, wydarzenia polityczne i globalne nastroje na rynku. Niemniej jednak, można wskazać pewne tendencje, które miały miejsce w przeszłości w pierwszych kwartałach lat ubiegłych. Warto jednak zaznaczyć, że przeszłe wyniki nie gwarantują podobnego zachowania w przyszłości, a rynek walutowy jest podatny na zmienne czynniki. Oto kilka obserwowanych tendencji:

 1. Niepewność związana z brexitem: W latach 2017 i 2019, pierwsze kwartały były zdominowane przez niepewność związaną z brexitem. W miarę zbliżania się daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wartość funta często wykazywała zmienność w odpowiedzi na rozwijające się wydarzenia polityczne i negocjacje dotyczące umowy brexitowej.
 2. Dane ekonomiczne: Dane ekonomiczne, takie jak wskaźniki wzrostu gospodarczego, inflacji, zatrudnienia i sprzedaży detalicznej, mogą wpływać na wartość funta w pierwszych kwartałach. Silne dane gospodarcze mogą wspierać wzrost funta, podczas gdy słabe dane mogą je osłabić.
 3. Decyzje Banku Anglii: Polityka monetarna Banku Anglii, w tym decyzje dotyczące stóp procentowych i programów luzowania ilościowego, mogą wpływać na kurs funta. Oczekiwania co do kierunku polityki monetarnej mogą wpływać na jego wartość w pierwszych kwartałach.
 4. Globalne nastroje rynkowe: Wydarzenia na arenie międzynarodowej i globalne nastroje rynkowe również mogą wpływać na kurs funta, szczególnie w kontekście zmienności na rynku walutowym.

Warto zauważyć, że w ostatnich latach sytuacja na rynku walutowym, w tym dla funta brytyjskiego, była zdominowana przez wydarzenia związane z brexitem i globalne wydarzenia gospodarcze, takie jak pandemia COVID-19. Te czynniki wywarły istotny wpływ na kurs funta brytyjskiego w pierwszych kwartałach ubiegłych lat. Niemniej jednak, inwestorzy powinni być świadomi, że rynek walutowy jest podatny na zmienne czynniki, a przeszłe wyniki nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność hrywny ukraińskiej

Zmienność kursu funta brytyjskiego (GBP) i hrywny ukraińskiej (UAH) zależy od różnych czynników, w tym sytuacji gospodarczej i politycznej w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie, decyzji banków centralnych, zmian w polityce monetarnej, wydarzeń globalnych i innych czynników makroekonomicznych.

Wartość funta brytyjskiego jest w dużej mierze uzależniona od polityki Banku Anglii, stanu gospodarki i danych ekonomicznych. W ciągu ostatnich lat, wartość funta była wpływana przez wydarzenia związane z brexitem, które wywołały znaczną zmienność na rynku. Negocjacje dotyczące umowy brexitowej, czyli warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, oraz zmieniające się oczekiwania co do przyszłych stosunków handlowych między Wielką Brytanią a UE, wpłynęły na wartość funta w pierwszych kwartałach i w okresach, gdy pojawiały się kluczowe wydarzenia polityczne.

Hrywna ukraińska jest walutą Ukrainy i jej wartość jest związana z sytuacją gospodarczą kraju. Sytuacja na Ukrainie, zmiany polityczne, konflikty zbrojne czy kryzysy gospodarcze mogą wpływać na wartość hrywny w stosunku do innych walut, w tym funta brytyjskiego.

Porównując zmienność obu walut, można zaobserwować, że zmienność funta brytyjskiego jest zazwyczaj wyższa niż zmienność hrywny ukraińskiej. Wysoka zmienność funta może być związana z jego znacznym wpływem na rynku walutowym jako jednej z głównych walut rezerwowych oraz z faktem, że funt jest łączony z wieloma wydarzeniami politycznymi i ekonomicznymi na arenie międzynarodowej.

Zmienność obu walut może być również wpływana przez wydarzenia globalne, takie jak pandemia COVID-19 czy zmiany w polityce innych dużych gospodarek. Inwestorzy handlujący tymi walutami powinni monitorować kluczowe wydarzenia i dane ekonomiczne oraz zrozumieć, że zmienność na rynku walutowym może być trudna do przewidzenia, a rynek zawsze niesie ryzyko.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2016?

W roku 2016 kurs funta brytyjskiego (GBP) doświadczył znacznych wahań, a kilka kluczowych wydarzeń wpłynęło na jego wartość. Najważniejszym z tych wydarzeń było referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, znane jako „brexit”. Oto najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na kurs funta w roku 2016:

 1. Referendum w sprawie brexitu: 23 czerwca 2016 roku odbyło się referendum, w którym obywatele Wielkiej Brytanii głosowali nad pozostaniem lub opuszczeniem Unii Europejskiej. Niepewność co do wyniku referendum spowodowała znaczną zmienność funta w okresie przed głosowaniem i po jego wynikach. Gdy większość głosujących opowiedziała się za wyjściem z UE, wartość funta gwałtownie spadła, a GBP/USD osiągnęło najniższy poziom od 1985 roku.
 2. Reakcje rynków na wynik brexitu: Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wywołało falę niepewności na rynkach finansowych. Inwestorzy obawiali się negatywnych skutków dla brytyjskiej gospodarki i międzynarodowych relacji handlowych. To spowodowało silny spadek wartości funta w stosunku do innych walut.
 3. Polityka monetarna Banku Anglii: Po wyniku referendalnego Bank Anglii zareagował na osłabienie funta i ogólną niepewność podnosząc stopy procentowe w listopadzie 2017 roku. To chwilowo wzmacniało funta, ale równocześnie wywołało spory o inflację i wpłynęło na konsumentów oraz kredytobiorców.
 4. Globalne wydarzenia: W roku 2016 na rynkach działo się wiele globalnych wydarzeń, takich jak zmienność cen ropy naftowej, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych czy kryzys w strefie euro. Te wydarzenia miały wpływ na ogólne nastroje na rynkach finansowych i wpłynęły również na kurs funta brytyjskiego.

Wszystkie te wydarzenia wpłynęły na zmienność kursu funta brytyjskiego w roku 2016. Brexitem było dominującym czynnikiem, który spowodował długotrwałą niepewność na rynkach i wpłynął na wartość funta. Inwestorzy handlujący GBP powinni być świadomi, że wydarzenia polityczne i gospodarcze mogą nadal wpływać na kurs funta, a rynek walutowy jest podatny na zmienne czynniki.

Co może wydarzyć się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie kursu funta brytyjskiego (GBP) na najbliższe tygodnie jest zadaniem trudnym i obarczonym dużym ryzykiem, ponieważ kurs walut jest podatny na wiele czynników, w tym wydarzenia polityczne, dane ekonomiczne, nastroje rynkowe i zmienne globalne warunki. Niemniej jednak, można przedstawić kilka możliwych scenariuszy na podstawie obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Oto kilka z nich:

 1. Wzrost kursu funta (optymistyczny scenariusz): Wzrost wartości funta może być wynikiem pozytywnych danych ekonomicznych z Wielkiej Brytanii, takich jak wzrost PKB, spadek bezrobocia i wzrost inflacji. Dodatkowo, pozytywne rozwinięcia w negocjacjach handlowych między Wielką Brytanią a innymi krajami mogą wspierać GBP.
 2. Spadek kursu funta (pesymistyczny scenariusz): Spadek wartości funta może być spowodowany nadal istniejącą niepewnością związaną z brexitem i ewentualnymi negatywnymi skutkami gospodarczymi tego procesu. Dodatkowo, negatywne dane ekonomiczne, np. spowolnienie gospodarcze lub rosnące bezrobocie, mogą osłabić GBP.
 3. Zmienność kursu funta (scenariusz wydarzeń geopolitycznych): W przypadku pojawienia się nowych wydarzeń geopolitycznych, takich jak konflikty międzynarodowe, kryzysy polityczne lub globalne napięcia, wartość funta może doświadczyć wzmożonej zmienności.
 4. Polityka Banku Anglii (scenariusz polityki monetarnej): Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej również mogą wpływać na kurs funta. Ruchy w polityce monetarnej, takie jak podnoszenie lub obniżenie stóp procentowych, mogą wpływać na siłę funta w krótkim okresie.

Należy jednak pamiętać, że przewidywanie kursów walutowych zawsze jest związane z pewnym stopniem niepewności, a rynek walutowy jest podatny na nieoczekiwane wydarzenia i zmienne nastroje. Inwestorzy handlujący funtem brytyjskim powinni być świadomi ryzyka i podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o rzetelną analizę danych i informacji rynkowych.