0 12 min 1 rok

W ostatnich miesiącach rynek finansowy doświadczył znacznej zmienności. Wiele czynników może wpłynąć na notowania walut, a w ciągu ostatniego roku mieliśmy do czynienia z wydarzeniami, które mogły wywołać szereg nieprzewidywalnych skutków. Pandemia COVID-19 wpłynęła na niemal każdy aspekt życia, w tym na gospodarkę światową. Kryzys, który wywołała, wpłynął na wartość wielu walut, w tym funta brytyjskiego.

Jednak pandemia to nie jedyny czynnik wpływający na zmienność notowań walut. Konflikt między Rosją a Ukrainą, kryzys surowcowy, ale również zmiany polityczne, gospodarcze czy społeczne w poszczególnych krajach mogą wpłynąć na wartość walut. Przykładowo, negocjacje dotyczące Brexitu wpłynęły na notowania funta brytyjskiego w ciągu ostatnich kilku lat.

Analiza zmienności notowań funta brytyjskiego na przestrzeni lat pozwala lepiej zrozumieć, jak różne czynniki wpłynęły na wartość tej waluty. Można prześledzić, jakie wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne wpłynęły na jej notowania i jakie konsekwencje te zmiany przyniosły dla rynków finansowych oraz gospodarki.

W niniejszym artykule skupimy się na ostatnim tygodniu notowań funta brytyjskiego, analizując zmienność tej waluty w kontekście wydarzeń ostatniego roku. Przyjrzymy się, jak pandemia COVID-19, kryzys popandemiczny, konflikt w Rosji i na Ukrainie, kryzys surowcowy i wiele innych czynników wpłynęło na wartość funta brytyjskiego na rynkach finansowych.

Czym jest funt brytyjski?

Funt brytyjski (GBP) to oficjalna waluta Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Jest to jedna z najstarszych walut na świecie, która miała swoje początki w XII wieku. W czasach dzisiejszych funt brytyjski jest jedną z najważniejszych walut światowych i stanowi ważny element międzynarodowego systemu walutowego. Waluta ta jest używana nie tylko w samej Wielkiej Brytanii, ale również w innych krajach, takich jak Jersey, Guernsey, Wyspa Man czy Gibraltar. Funt brytyjski jest również często używany w transakcjach handlowych i finansowych na całym świecie.

Wykres kursu funta brytyjskiego

Aktualny wykres funta brytyjskiego

Jakie są ryzyka związane z handlem walutami?

Handel walutami to działalność, która wiąże się z pewnymi ryzykami. Poniżej przedstawiam niektóre z najważniejszych ryzyk związanych z handlem walutami:

 1. Ryzyko kursowe – zmiany wartości walut są nieuniknione i mogą prowadzić do zmian wartości portfela inwestycyjnego. Na przykład, jeśli kupujesz walutę w momencie, gdy jest ona droższa, a następnie jej wartość spada, możesz ponieść stratę.
 2. Ryzyko kredytowe – ryzyko, że kontrahent nie spełni swojego zobowiązania, na przykład nie dokona wypłaty środków.
 3. Ryzyko płynności – ryzyko, że nie będzie możliwe szybkie zamknięcie pozycji z powodu braku kupujących lub sprzedających.
 4. Ryzyko polityczne – zmiany polityczne, takie jak wojny, zamachy terrorystyczne, kryzysy finansowe i inne wydarzenia mogą wpłynąć na wartość walut.
 5. Ryzyko systemowe – ryzyko, że problemy w systemie finansowym mogą wpłynąć na handel walutami.
 6. Ryzyko związane z dźwignią finansową – handel walutami z użyciem dźwigni finansowej zwiększa potencjalne zyski, ale również zwiększa ryzyko strat.
 7. Ryzyko rynkowe – zmiany na rynku finansowym, takie jak zmiany stóp procentowych, mogą wpłynąć na wartość walut.

Dlatego też przed rozpoczęciem handlu walutami warto dokładnie przeanalizować ryzyka związane z tą formą inwestowania i wziąć pod uwagę swoje cele inwestycyjne, doświadczenie, a także zasięgnąć porady profesjonalistów.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego z ostatnich 5 lat

W ciągu ostatnich pięciu lat kurs funta brytyjskiego (GBP) był podatny na dużą zmienność, co było spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak zmiany polityczne i gospodarcze, wydarzenia międzynarodowe oraz pandemia COVID-19.

W latach 2016-2017 wartość funta brytyjskiego była pod wpływem brexitu – decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej. W dniu referendum w czerwcu 2016 roku funt brytyjski stracił na wartości aż o 10%. W ciągu następnych miesięcy kurs funta brytyjskiego był podatny na wahania zależne od wyników negocjacji brexitowych, co prowadziło do niestabilności kursowej.

W 2018 roku wartość funta brytyjskiego była podatna na wahania związane z polityką pieniężną Banku Anglii oraz negocjacjami handlowymi Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. W tym samym roku kurs funta brytyjskiego był również pod wpływem wzrostu globalnych cen ropy naftowej.

W 2019 roku kurs funta brytyjskiego był silnie uzależniony od negocjacji związanych z brexitem. W październiku 2019 roku wartość funta brytyjskiego była w gwałtownym spadku w wyniku przedłużającego się impasu w negocjacjach z UE.

W 2020 roku kurs funta brytyjskiego był pod silnym wpływem pandemii COVID-19. W marcu 2020 roku wartość funta brytyjskiego była na najniższym poziomie od 35 lat w wyniku globalnego szoku związanego z pandemią. W kolejnych miesiącach kurs funta brytyjskiego oscylował wokół poziomu 1,30 do dolara amerykańskiego.

W 2021 roku wartość funta brytyjskiego była pod wpływem zmian związanych z brexitem, a także kryzysem surowcowym i pandemią COVID-19. W styczniu 2021 roku wartość funta brytyjskiego wzrosła, gdy Wielka Brytania osiągnęła umowę handlową z Unią Europejską. Jednakże, w kolejnych miesiącach kurs funta brytyjskiego był pod wpływem wzrostu światowych cen surowców i wydarzeń związanych z pandemią COVID-19.

Podsumowując, kurs funta brytyjskiego w ciągu ostatnich pięciu lat był bardzo zmienny z powodu różnych czynników. Inwestycje w waluty wymagają uwagi i ostrożności, a inwestorzy powinni monitorować sytuację na rynkach i zasięgać porady specjalistów przed podjęciem decyzji inwestycy

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność euro

W ciągu ostatnich pięciu lat wartość funta brytyjskiego (GBP) była pod wpływem różnych czynników, takich jak brexit, polityka pieniężna Banku Anglii oraz pandemia COVID-19. Zmienność kursu funta brytyjskiego w tym okresie była znaczna i prowadziła do niestabilności rynków finansowych.

Z kolei wartość euro (EUR) również była pod wpływem różnych czynników, takich jak kryzys zadłużeniowy w Grecji, polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego oraz pandemia COVID-19. Jednakże, w porównaniu z funtem brytyjskim, zmienność kursu euro była mniejsza.

W okresie od 2016 do 2021 roku wartość euro w stosunku do funta brytyjskiego oscylowała w szerokim przedziale. W 2016 roku, po referendum w sprawie brexitu, wartość euro zaczęła rosnąć w stosunku do funta brytyjskiego, co odzwierciedlało niepewność i niestabilność na rynkach finansowych. W 2017 roku wartość euro nadal rosła, jednakże w kolejnych latach obserwowano jej spadek w stosunku do funta brytyjskiego. W marcu 2020 roku wartość euro była na najniższym poziomie w stosunku do funta brytyjskiego od 2009 roku w wyniku globalnego szoku związanego z pandemią COVID-19. W 2021 roku wartość euro ponownie wzrosła w stosunku do funta brytyjskiego.

Podsumowując, wartość funta brytyjskiego i euro była pod wpływem różnych czynników, a ich zmienność kursów była dość duża. Jednakże, w porównaniu z funtem brytyjskim, zmienność kursu euro była mniejsza. Inwestycje w waluty wymagają uwagi i ostrożności, a inwestorzy powinni monitorować sytuację na rynkach i zasięgać porady specjalistów przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłyneły na kurs funta w roku 2015?

Rok 2015 był bardzo ważnym rokiem dla funta brytyjskiego (GBP) i rynków finansowych w Wielkiej Brytanii z powodu wydarzeń związanych z brexitem. Referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zostało ogłoszone przez ówczesnego premiera Davida Camerona w lutym 2016 roku, ale już w roku 2015 było wiele dyskusji na temat brexitu, co wpłynęło na wartość funta brytyjskiego.

W pierwszej połowie 2015 roku funt brytyjski osłabił się wobec dolara amerykańskiego (USD) o około 15% ze względu na niepewność związana z wyborami parlamentarnymi w maju 2015 roku. Kolejnym istotnym wydarzeniem była decyzja Banku Anglii o utrzymaniu stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie, co wpłynęło na osłabienie funta.

Jednak najważniejszym wydarzeniem, które wpłynęło na kurs funta w roku 2015, było ogłoszenie przez premiera Camerona w listopadzie 2015 roku, że rząd brytyjski zamierza przeprowadzić referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W momencie ogłoszenia referendalnej decyzji, wartość funta brytyjskiego znacznie spadła, ponieważ inwestorzy obawiali się o stabilność i przyszłość gospodarczą Wielkiej Brytanii w przypadku wystąpienia z UE.

Podsumowując, wydarzenia związane z brexitem i niepewność związana z przyszłością Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej były kluczowymi czynnikami wpływającymi na wartość funta brytyjskiego w roku 2015.

Prognozy dla kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań funta brytyjskiego w przyszłości?

Prognozowanie przyszłych notowań funta brytyjskiego (GBP) jest trudne, ponieważ zależy on od wielu czynników, w tym od zmienności geopolitycznej, kondycji gospodarki brytyjskiej oraz globalnych trendów na rynkach finansowych. Mimo to, eksperci ekonomiczni przewidują kilka możliwych scenariuszy dla przyszłych notowań funta brytyjskiego.

 1. Brexit bez umowy: Jednym z najbardziej niekorzystnych scenariuszy dla funta brytyjskiego jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Taka sytuacja mogłaby skutkować gwałtownym spadkiem wartości funta i zwiększoną zmiennością kursu.
 2. Umowa handlowa z UE: Podpisanie umowy handlowej między Wielką Brytanią a UE może wpłynąć pozytywnie na wartość funta, ponieważ zmniejszyłoby to niepewność związana z brexitem i zapewniłoby pewność dla brytyjskiej gospodarki.
 3. Sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii: Kondycja gospodarki brytyjskiej jest jednym z kluczowych czynników wpływających na wartość funta. W przypadku rozwijającej się i rosnącej gospodarki funt może się umacniać, a w przypadku spowolnienia lub recesji może osłabiać.
 4. Polityka monetarna Banku Anglii: Decyzje dotyczące polityki monetarnej Banku Anglii, takie jak podniesienie lub obniżenie stóp procentowych czy programu luzowania ilościowego, mogą wpłynąć na wartość funta.
 5. Ogólna sytuacja na rynkach finansowych: Funt brytyjski jest częścią globalnego systemu finansowego, a jego wartość zależy również od ogólnej sytuacji na rynkach finansowych. Kryzysy gospodarcze lub polityczne w innych krajach mogą wpłynąć na wartość funta.

Podsumowując, przyszłe notowania funta brytyjskiego są trudne do przewidzenia, ponieważ zależą od wielu czynników. Jednakże, rozwiązanie brexitu i ogólna sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii będą miały duży wpływ na przyszłą wartość funta.